Osiedla Warszawy – obszar Szwedzka, Warszawa, PL

W ramach projektu „Osiedla Warszawy”, w dniach 16-22 lutego 2019 roku odbyły się warszaty charette dot. obszaru przy ul. Szwedzkiej. Wspólnymi siłami Pracowni, jednostek Urzędu Miasta, interesariuszy komercyjnych i mieszkańców wypracowano wspólnie koncepcję rozwoju tego obszaru.

Projekt Urzędu m.st. Warszawy „Osiedla Warszawy” zakłada stworzenie wielofunkcyjnych osiedli w tym również wzbogacenie zasobu mieszkań miejskich. Przesłanką dot. wyboru tej lokalizacji były plany przeniesienia zajezdni autobusowej MZA. W trakcie warsztatów poddano dyskusji kluczowe dla rozwoju obszaru tematy: zasady ładu i kompozycji przestrzennej, funkcje nowej zabudowy, kształtowanie terenów zieleni, kwestie ochrony zabytków oraz zagadnienia komunikacyjne. Na półmetku procesu, zespół projektowy zaprezentował cztery wstępne koncepcje zagospodarowania, które stały się podstawą kolejnego etapu dyskusji i uzgodnień z uczestnikami. Wypracowane w postulaty stanowiły wytyczne do koncepcji finalnej, która została zaprezentowana ostatniego dnia warsztatów.

Ważne są spójne nawiązania w postaci nowego zagospodarowania oraz umiejętne eksponowanie istniejących cennych budynków i zespołów urbanistycznych (np. zaznaczenie przebiegu dawnej Kolei Obwodowej) oraz wprowadzanie nowej zabudowy, która ożywia i wzbogaca tę historyczną.

Nowa wizja dla terenu miejskiego obejmuje przede wszystkim stworzenie wygodnego osiedla mieszkaniowego. Kluczowe będzie również wzbogacenie zarówno tego obszaru, jak i szerszego rejonu Nowej Pragi o nowe liczne tereny zieleni i przestrzenie publiczne o różnej skali i formie. Zrealizowany zostanie miejski plac wokół metra wraz ze skwerem bazującym na najcenniejszym istniejącym drzewostanie oraz uporządkowany i wzbogacony pas zieleni wzdłuż ul. Stalowej. Powstała również koncepcja zagospodarowania dla terenu dawnej Stalowni (obecnie będącego własnością Uczelni Warszawskiej), uwzględniająca w szczególny sposób eksponowanie zabytków. Dzięki umiejętnemu powiązaniu urbanistycznemu i funkcjonalnemu oba tereny – miejski i prywatny – mogą współgrać ze sobą i lepiej zaspokajać lokalne potrzeby.

Więcej w raporcie przedstawiającym koncepcję wraz z wytycznymi.