Kraków – Nowa Huta przyszłości, PL

LAUREAT III NAGRODY W MIEDZYNARODOWYM KONKURSIE IDEOWYM „KRAKÓW – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI” na opracowanie wizji programowo-przestrzennej rozwoju i aktywizacji społeczno-gospodarczej wschodniej części Krakowa.

Celem konkursu było przygotowanie planów rewitalizacji terenów poprzemysłowych, pokazanie kierunku zagospodarowania terenów dawnej strefy ochronnej kombinatu hutniczego oraz otwarcia tego obszaru na przyszłe inwestycje, w tym inwestycje w nowoczesne usługi dla biznesu. Wizja programowo-przestrzenna jest efektem implementacji nowych oraz tradycyjnych modeli urbanizacji i aktywizacji rozwoju gospodarczego. Dostosowano je do lokalnych kontekstów i potrzeb. Różnorodność zaproponowanych rozwiązań motywowana jest nie tylko zróżnicowaniem warunków miejscowych. W równym stopniu jest odpowiedzią na potrzebę zwiększania odporności i trwałości rozwojowej miast, w warunkach postępującej globalizacji.

Na takiej kanwie projektowana jest przestrzeń kulturowa Nowej Huty Wschód, o policentrycznej strukturze, dobrze zintegrowanej dzięki sieci multimodalnego transportu. Jej węzłowymi punktami będą stacje nowej kolei aglomeracyjnej i przystanki szybkiego tramwaju, dochodzącego do parku przemysłowego i kampusu Branice. Zakłada się kontynuowanie dotychczasowej produkcji na terenie Nowohuckiego Obszaru Gospodarczego oraz wprowadzenie nowych inwestycji związanych z produkcja i usługami. Na terenie zrekultywowanej hałdy Ruszcza ma szansę rozwinąć się dworzec towarowy cargo i park logistyczny o znaczeniu ponadregionalnym. Projektowane centrum biznesowo-rozwojowe odnawialnej energii Nowy Pleszów – Pleszów Port, może rozwijać się w synergii z potrzebami rozwojowymi całego obszaru Kraków Wschód oraz dawnego Kombinatu.

Pośrodku obszaru konkursowego, na południe od istniejącego parku przemysłowego, proponuje się budowę zintegrowanej z nim dzielnicy Nowe Branice, wraz z miejskim inkubatorem przetwórstwa spożywczego typu Feed-Food-Health. Ważnym czynnikiem ekonomicznym w otoczeniu ośrodka, będzie wspieranie lokalnej produkcji żywności oraz marketingu i handlu produktami rolnymi.

Autorzy projektu: Maciej M. Mycielski, Tomasz Jeleński, Daniel Piotrowski, Małgorzata Saciuk, Jan Świątczak, Max von Trott zu Solz;

Wizualizacja całości: Michał Suffczyński;

Konsultanci: Grzegorz Buczek, Jan Jakiel, Joanna Pętkowska