Josaphat, B

Warsztaty charrette podczas których powstała koncepcja zagospodarowania terenu oraz studium wykonalności projektu dla przekształcanych terenów kolejowych. Efektem prac projektowych były trzy wizje dzielnicy o funkcjach mieszanych, powiązanej komunikacyjnie i przestrzennie z otaczającym układem urbanistycznym miasta.