Gdynia Zachód, PL

Celem warsztatów charrette było wypracowanie spójnej wizji zagospodarowania i rozwoju zachodnich dzielnic Gdyni, tzw. Gdyni Zachód, według zasad zrównoważonego rozwoju oraz optymalizacja istniejących planów miejscowych. Kluczową rolę w projektowaniu stanowi urban design – kształtowanie przestrzeni w celu uzyskania miejsca do życia, gdzie właściwie ustawione w przestrzeni budynki tworzą wnętrza urbanistyczne przyjazne dla pieszych – rynki, skwery, place i ulice.

W obowiązującym planie miejscowym duża część obszaru opracowania została przeznaczona pod komunikację. Planowane drogi nie tylko zniszczyłyby charakter cichej dzielnicy ale także stworzyły nieprzekraczalne bariery przestrzenne, uniemożliwiające spójne funkcjonowanie tych terenów. Projekt zakłada opracowanie nowej sieci dróg obwodowych łączących poszczególne obszary oraz równomierne rozlokowanie funkcji miastotwórczych i usług z poszanowaniem krajobrazu naturalnego.

Podstawowym założeniem projektu jest wyznaczenie jednoznacznych stref i kwartałów zabudowy według specyfikacji transectu (tj. wg morfologii zabudowy), centrum dzielnic opartych na dostępności dla pieszych (5-minutowy spacer) oraz przestrzeni publicznych, spiętych przejrzystym, sieciowym układem ulic.

Konferencja oraz warsztaty odbyły się pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka, patronem merytorycznym konferencji było Towarzystwo Urbanistów Polskich, przy konferencji współpracowała również Politechnika Gdańska, zaś sponsorem przedsięwzięcia była Hossa S.A.