Transect

To narzędzie stosowane w naukach przyrodniczych do opisu ekosystemów. Do urbanistyki, transekt wprowadzony został jako narzędzie planistyczne, które może służyć zarówno analizie przestrzeni, jak też organizowaniu środowiska zabudowanego, poprzez podział na specyficznie rozumiane strefy z konkretnym wytycznymi.  Strefy opisują spektrum zróżnicowania ludzkich habitatów, które rozciąga się pomiędzy środowiskiem naturalnym a przestrzenią najintensywniej zurbanizowaną. Ponieważ transekt jest narzędziem dobrze znanym z literatury i wielu zastosowań, dla czytelności opisu przyjęto standardową kategoryzację stref  T1-T6.

T1 – STREFA NATURY

Składa się z obszarów zbliżonych charakterem do stanu naturalnego, albo przywróconych do takiego stanu. Jest to strefa nieodpowiednia do zabudowy, ze względu na warunki topograficzne, hydrologiczne, wegetacyjne lub planową ochronę.

T2 – STREFA ROLNA

Składa się na nią ziemia uprawna i nieużytki, obszary leśne, pastwiska, łąki; zabudowa wiejska, zabudowa zagrodowa, budynki gospodarcze, domy letniskowe, wille.

T3 – STREFA PODMIEJSKA

Składa się z obszarów zabudowy mieszkaniowej o małej gęstości i niedużej ilości obiektów handlowych, lokalizowanych najczęściej przy skrzyżowaniach. Na tych obszarach rozrzucone są przydomowe warsztaty i budynki gospodarcze. Roślinność jest naturalistyczna, linia zabudowy nieco cofnięta; układy drogowe nieregularne, podporządkowane warunkom naturalnym.

T4 – STREFA OGÓLNOMIEJSKA

Składa się z obszarów funkcjonalnie zróżnicowanych, z przewagą funkcji mieszkaniowej. Zawiera szeroką gamę typów budynków: sklepów, domów jednorodzinnych, bliźniaczych, szeregowych, niewielkich kamienic i apartamentowców. Obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy; roślinność jest zróżnicowana; ulice przestrzennie zdefiniowane; kwartały średniej wielkości.

T5 – STREFA ŚRÓDMIEJSKA

Gęsta zabudowa o zróżnicowanej funkcji. Sklepy, biura, zabudowa pierzejowa, apartamentowce. Ulice wyposażone w szerokie chodniki, drzewa. Linia zabudowy obowiązująca.

T6 – STREFA WIELKOMIEJSKA

Cechuje ją największa gęstość i wysokość zróżnicowanych funkcjonalnie budynków. Jest to miejsce lokalizacji wielkomiejskich kwartałów i gmachów publicznych o znaczeniu regionalnym. Przestrzeń charakteryzują zwarte pierzeje, szerokie chodniki i uliczne drzewa. Strefa charakterystyczna dla największych miast.

SD – STREFA SPECJALNA (ang. Special District)

Tworzą ją obszary gospodarcze i ich strefy ochronne, oraz wszystkie inne strefy przemysłowe lub podobne, które nie nadają się do bezpośredniej integracji z jednostkami sąsiedzkimi. Są to obszary silnie przekształcone, czasowo nienadające się do zagospodarowania – ze względu na poważne skażenia – lub leżące w strefie dużego ryzyka poważnych awarii przemysłowych.

W pracowni MAU przy sporządzaniu każdego projektu używamy transektu jako podstawowego narzędzia analizy i kształtowania ładu przestrzennego. Pełny wymiar transektu został użyty w projektach Siewierza, Nowej Huty oraz Gdyni Zachód.

Podstawowe informacje dotyczące transektu można znaleźć na stronie transect.org.

Brak artykułów w tej kategorii.